VO Haaglanden
missie

Missie

VO Haaglanden acht het haar verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een stelsel van kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen die leerlingen, in samenwerking met hun ouders, begeleidt op weg naar een betekenisvolle rol en plek in de samenleving.

VO Haaglanden geeft de missie op de volgende wijze vorm:

Schema met de missie van VO Haaglanden

 

Kernwaarden

Onderstaande kernwaarden zijn van toepassing op de scholen van VO Haaglanden. De scholen zijn voortdurend onderling in gesprek en in dialoog met de omgeving over de wijze hoe deze kernwaarden zo goed mogelijk in de (school-)praktijk kunnen worden gebracht.

Ieder kind is welkom

Onze scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Op onze scholen respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling en iedere medewerker zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Wederzijds respect

Onze scholen houden rekening met en gaan uit van wederzijds respect voor de levensovertuiging van leerlingen, ouders en medewerkers. De leerkrachten van onze scholen dragen hun levensovertuiging terughoudend uit. Dit betekent overigens niet dat alle ideeën getolereerd hoeven te worden. We gaan hierbij uit van respect binnen de kaders van de Nederlandse samenleving. De diversiteit aan opvattingen grijpen we aan om van en met elkaar te leren.

Waarden en normen

Onze scholen besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Daarnaast is er ook expliciet aandacht voor de democratische rechtsstaat. Het openbaar onderwijs gaat uit van de beginselen van de democratische rechtsstaat, zoals vastgelegd in de (Grond-)wet en internationale verdragen.

School en samenleving

Onze scholen hebben een open karakter. Zij zijn van en voor de samenleving. Dit betekent dat de scholen ouders, leerlingen en medewerkers actief betrekken bij de besluitvorming en dat zij de omgeving betrekken bij activiteiten. Onze scholen nemen op hun beurt actief deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing en godsdienst

Onze scholen zijn niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar hebben ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het onderwijs op onze scholen bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Onze scholen gaan respectvol om met de levensbeschouwing en godsdienst van alle bij de school betrokken leerlingen, ouders en medewerkers. 

Iedereen benoembaar

Seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, politieke opvatting of afkomst spelen geen rol bij een eventuele benoeming van medewerkers aan onze scholen.