VO Haaglanden
organisatie

Organisatie

College van bestuur

Het College van bestuur (Cvb) is het bevoegd gezag van de tien VO Haaglanden scholen. Het Cvb is eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en de schoolprestaties van de scholen en voor het overkoepelende beleid ten aanzien van financiën, personeel, organisatie en huisvesting. Het Cvb legt verantwoording af aan zowel de Raad van toezicht (intern) als aan de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW, maar ook aan maatschappelijke en gemeentelijke instellingen (extern).

Samenstelling College van bestuur

 • A.S.M. Peters
  A.S.M. Peters
  voorzitter
  meer informatie >

  Taken en verantwoordelijkheden:

  • strategisch beleid
  • onderwijskundig beleid
  • voorzitter rectoren en directeuren overleg
  • voorzitter GMR overleg

  Nevenfuncties:

  • voorzitter Dagelijks bestuur samenwerkingsverband Zuid-Holland West
  • voorzitter VO Platform Haaglanden
  • voorzitter bestuursraad Opleidingsschool Haaglanden
  • voorzitter Stichting Fonds Tweetalig VWO

  sluiten x

 • drs. P.H. van Laarhoven
  drs. P.H. van Laarhoven
  lid
  meer informatie >

  Taken en verantwoordelijkheden:

  • financieel beleid en beheer
  • personeel en organisatie
  • huisvestingsbeleid
  • juridische zaken

  Nevenfuncties:

  • Lid Themacommissie bedrijfsvoering en modern werkgeverschap (inclusief CAO) VO Raad
  • Voorzitter werkgroep bedrijfsvoering VO Raad
  • Lid bestuurlijke commissie VNG, PO-Raad en VO-Raad

  sluiten x

Raad van toezicht

De Raad van toezicht (Rvt) is de (interne) toezichthouder van de stichting VO Haaglanden. De Rvt ziet toe op de kwaliteit van het bestuur en in het verlengde daarvan op de kwaliteit van het onderwijs op de VO Haaglanden scholen. De Rvt benoemt de leden van het College van bestuur.

Samenstelling Raad van toezicht

 • jhr. mr. J.P. Backer
  jhr. mr. J.P. Backer
  voorzitter
  meer informatie >

  De heer Backer is lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Hij is daarnaast zelfstandig adviseur bij Roodhoorn Consultants B.V. Daarvoor was hij director Corporate Legal van N.V. Luchthaven Schiphol (Schiphol Group) en vicepresident van Shell Rusland. Hij is ook lid van de Raad van Advies van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

  sluiten x

 • mr. dr. K.M. Braun
  mr. dr. K.M. Braun
  meer informatie >

  De heer Braun is als rechter verbonden aan de Rechtbank Den Haag. Hij is gespecialiseerd in zowel fiscaal recht als familierecht. Daarvoor was hij jarenlang voorzitter van de medezeggenschapsraad van een school voor voortgezet onderwijs. Eerder was hij werkzaam als respectievelijk universitair (hoofd)docent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en als leraar in het middelbaar beroepsonderwijs.

  sluiten x

 • drs. J.T. den Bruinen
  drs. J.T. den Bruinen
  meer informatie >

  De heer Den Bruinen is adjunct-directeur van de stichting The Hague Security Delta (HSD). Daarvoor was hij onder andere bestuursadviseur van de burgemeester van Den Haag en adviseur strategie op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tevens is hij lid van de participatieraad van de Stichting Den Haag Nieuw Centrum.

  sluiten x

 • drs. M.E. Eykman
  drs. M.E. Eykman
  meer informatie >

  Mevrouw Eykman is eigenaar/directeur van Moving Mirrors BV,  een bureau voor corporate communicatie. Daarvoor was zij mede-eigenaar en directeur van Media Visie BV, een bureau gespecialiseerd in journalistieke producties voor bedrijven en overheden. Mevrouw Eykman is bestuurslid bij de Stichting Moments of Joy, een internationale liefdadigheidsorganisatie, en bestuurslid bij Femconsult, consultants on gender & international development.

  sluiten x

 • J.C. Hoek MBA
  J.C. Hoek MBA
  meer informatie >

  Jan Hoek is directeur van JC3 BV, een bureau voor advisering/uitvoering/begeleiding van (re)organisaties en projecten in profit en not-for-profit. Hij is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Mediacollege Amsterdam, lid en voorzitter auditcommissie van de Raden van Toezicht van NLPO en Het Werk Bedrijf, voorzitter  van het Platform Raden van Toezicht in het MBO en voorzitter van het Privacy Waarborg (DDMA).

  sluiten x

 • mw. M.J. Bihari-Elahi
  mw. M.J. Bihari-Elahi
  meer informatie >

  Jaswina Bihari-Elahi is docent aan de Haagse Hogeschool bij de faculteit Social Works en Educatie voor de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en Social Work. Daarnaast is zij senior-onderzoeker in het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling bij de Haagse Hogeschool. Jaswina Bihari-Elahi is in die rol betrokken bij diverse onderzoeken in Den Haag over gelijke kansen, armoede en hulpverlening en de relatie tussen overheid en burger, en vervult een onderzoekspositie bij het Rathenau Instituut.

  sluiten x

 • drs. M.H.W. Rovers
  drs. M.H.W. Rovers
  vicevoorzitter
  meer informatie >

  De heer Rovers is directeur Strategie, Beleid en Kenniscentrum van het UWV. Daarvoor was hij onder andere projectdirecteur Deregulering en plaatsvervangend directeur Sociale Verzekeringen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  sluiten x

Bureau

Medewerkers bureau

Organogram VO Haaglanden