Medezeggenschap

Van de school

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Hierin praten collega’s, ouders en leerlingen met elkaar over het beleid. De ene helft van de raad vertegenwoordigt het personeel. Ouders en leerlingen kiezen de andere helft. De MR geeft inzicht hoe de school presteert en wat er beter kan. Het is een belangrijke gesprekspartner voor de rector of directeur.

Van 10 scholen

We hebben ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hier bespreken we
onderwerpen die de meerderheid van de scholen aangaan. Deze raad is een belangrijke gesprekspartner voor ons College van Bestuur. De leden van de GMR vertegenwoordigen personeel, ouders en leerlingen van alle tien onze scholen. Als er zaken zijn die alleen voor het personeel gelden, worden die besproken in de personeels-GMR (de PGMR). Op een aantal onderwerpen heeft de GMR advies- of instemmingsrecht.

Voor meer informatie over vergaderdata en agenda's mail je naar info@vohaaglanden.nl.